استراتژی


لایو ترید 17

/live-17

لایو ترید تخصصی ایچیموکو در بیتکوین


لایو ترید 15

/live-15

لایو ترید تخصصی با سیستم ایچیموکو دیفالت و چرخه اعداد


لایو ترید 14

/live-14

لایو ترید با سیکل زمانی چرخه ایچیموکو وقطعیت


لایو ترید 13

/live-13

ترید لایو با قطعیت ایچیموکو و چرخه زمانی میانه


لایو ترید10

/live-10

ترید لایو با هندسه مندلبرو برای اولین بار در مارکت ایران


لایو ترید 5

/live-5

لایو ترید با جلسات هفتم ,هشتم و چرخه زمانی


لایو ترید 4

/live-4

لایو ترید با سیکل های زمانی


لایو ترید 3

/live-3

ترید لایو بیتکویین با فلت های تعادلی ایچیموکو


لایو ترید 2

/live-2

لایو ترید با سیکل های زمانی