مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چنگال
🔹ناحیه 50 درصد
🔹تناسبات