مطالب و روش های استفاده شده:

🔹نوع فلت ها
🔹نوع اسپنA
🔹اصل میانگین
🔹از نقطه ی شروع معامله با گذشت زمان و ایجاد تمایلات جدید کف 60 دوره قبل انتقال میابد.