مطالب و روش های استفاده شده:

🔹سیکل زمانی
🔹چرخه
🔹اصول چنگال
🔹تناسبات اعداد