مطالب و روش های استفاده شده:

🔹برابری زمانی میاگین ها
🔹نقاط تقاطع دایره ها
🔹اصل برگشت به خط میانه
🔹شرط زمان
🔹نقاط تلاقی میانگین ها