مطالب و روش های استفاده شده:

🔹لایو ترید با مطالب جلسه(چهاردهم)
🔹برسی گذشته ی بازار
🔹سیکل 9 و 26
🔹لو مشترک
🔹زمان