مطالب و روش های استفاده شده:

🔹تناسبات در سیستم ایچیموکو
🔹برگشت از عدد 52
🔹 حالت زمانی پترن ها
🔹سیکل اعداد