مطالب و روش های استفاده شده:

🔹ترید تعادلی
🔹اصول و تکمیل چرخه
🔹رعایت اصول چنگال