مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چنگال اندروز
🔹فلت های تعادلی
🔹گرافیک اسپنAواسپنB