مطالب و روش های استفاده شده:

🔹لایو ترید با باکس های هارامی
🔹ترید با تنکنسن
🔹TPوسط باکس9تایی