ورتکس

لایو ترید 17

/live-17

لایو ترید تخصصی ایچیموکو در بیتکوین


لایو ترید 16

/live-16

لایو ترید تخصصی جلسه چهاردهم سیکل زمانی اجزا


لایو ترید 15

/live-15

لایو ترید تخصصی با سیستم ایچیموکو دیفالت و چرخه اعداد


لایو ترید 14

/live-14

لایو ترید با سیکل زمانی چرخه ایچیموکو وقطعیت


لایو ترید 13

/live-13

ترید لایو با قطعیت ایچیموکو و چرخه زمانی میانه


لایو ترید 12

/live-12

اندیکاتور های اخصاصی گروه فرکتال تریدرز


لایو ترید10

/live-10

ترید لایو با هندسه مندلبرو برای اولین بار در مارکت ایران


لایو ترید 7

/live-7

لایو ترید با سیکل چرخه های ایچی موکو و تنگسن


لایو ترید 5

/live-5

لایو ترید با جلسات هفتم ,هشتم و چرخه زمانی


لایو ترید 3

/live-3

ترید لایو بیتکویین با فلت های تعادلی ایچیموکو