مطالب و روش های استفاده شده:

🔹برابر شدن میانگین ها ی 9 دوره
🔹TPسقف قبلی
🔹برسی اعداد و تکرار آن