مطالب و روش های استفاده شده:

🔹های،لوهای ولید
🔹های مشترک در چند دوره
🔹لایو ترید با باکس ها