دلار

لایو ترید 9

/live-9

لایو ترید با زمان و زاویه در سیکل زمانی ایچیموکو


لایو ترید 7

/live-7

لایو ترید با سیکل چرخه های ایچی موکو و تنگسن


لایو ترید 6

/live-6

لایو ترید با میانگین های زمانی


لایو ترید 5

/live-5

لایو ترید با جلسات هفتم ,هشتم و چرخه زمانی


لایو ترید 4

/live-4

لایو ترید با سیکل های زمانی


لایو ترید 3

/live-3

ترید لایو بیتکویین با فلت های تعادلی ایچیموکو


لایو ترید 1

/live-1

لایو ترید طلا با استفاده از اختلاف میانگین