مطالب و روش های استفاده شده:

🔹بر اساس اعداد
🔹روز برگشت
🔹زمان در معاملات