مطالب و روش های استفاده شده:

🔹استراتژی هارامی
🔹یکی شدن میانگین ها
🔹کیهون سوشی
🔹مضارب عدد 3