مطالب و روش های استفاده شده:

🔹معرفی اندیکاتور Data Explorer برای فواصل میانگین ها
🔹معامله ی اسکالپ با توجه به فاصله ی دو عدد در دوره مختلف
🔹TP با توجه به اختلاف اعداد گذاشته می شود
🔹 شما با توجه به این که میتونید اختلافات را در بازار محاسبه کنید و به وسیله این اختلافات معامله ی خود را دسته بندی کنید
🔹میتوانید در بازار های مالی با محاسبه ی این اختلاف ترید خود را انجام دهید.