حمایت

لایو ترید 13

/live-13

ترید لایو با قطعیت ایچیموکو و چرخه زمانی میانه


لایو ترید 12

/live-12

اندیکاتور های اخصاصی گروه فرکتال تریدرز


لایو ترید 11

/live-11

ترید لایو با تناسبات و ذات ایچیموکو و چرخه ها(جلسه 13)


لایو ترید10

/live-10

ترید لایو با هندسه مندلبرو برای اولین بار در مارکت ایران


لایو ترید 4

/live-4

لایو ترید با سیکل های زمانی


لایو ترید 3

/live-3

ترید لایو بیتکویین با فلت های تعادلی ایچیموکو


لایو ترید 1

/live-1

لایو ترید طلا با استفاده از اختلاف میانگین