مطالب و روش های استفاده شده:

🔹تناسبات
🔹زمان
🔹پرایس اکشن