هارامی

لایو ترید 8

/live-8

لایو ترید زمانی با چرخه فعال بازار


لایو ترید 6

/live-6

لایو ترید با میانگین های زمانی


لایو ترید 5

/live-5

لایو ترید با جلسات هفتم ,هشتم و چرخه زمانی


لایو ترید 4

/live-4

لایو ترید با سیکل های زمانی


لایو ترید 2

/live-2

لایو ترید با سیکل های زمانی