مطالب و روش های استفاده شده:

🔹تناسبات زمانی
🔹یو شکلی
🔹هارامی
🔹هارامی یک مفهوم و ریاضیات می باشد