زمان

لایو ترید 226

/live-226

لایو ترید اردیبهشت سال1403 ششمین لایو ترید سال 1403


لایو ترید 225

/live-225

لایو ترید اردیبهشت سال1403 پنجمین لایو ترید سال 1403


لایو ترید 224

/live-224

لایو ترید اردیبهشت سال1403 چهارمین لایو ترید سال 1403


لایو ترید 223

/live-223

لایو ترید اردیبهشت سال1403 سومین لایو ترید سال 1403


لایو ترید 17

/live-17

لایو ترید تخصصی ایچیموکو در بیتکوین


لایو ترید 11

/live-11

ترید لایو با تناسبات و ذات ایچیموکو و چرخه ها(جلسه 13)


لایو ترید10

/live-10

ترید لایو با هندسه مندلبرو برای اولین بار در مارکت ایران


لایو ترید 5

/live-5

لایو ترید با جلسات هفتم ,هشتم و چرخه زمانی


لایو ترید 3

/live-3

ترید لایو بیتکویین با فلت های تعادلی ایچیموکو


جلسه هجدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-18

ماهیت چیکو اسپن و زمان در ایچیموکو