تناسباتلایو ترید 17

/live-17

لایو ترید تخصصی ایچیموکو در بیتکوین


لایو ترید 16

/live-16

لایو ترید تخصصی جلسه چهاردهم سیکل زمانی اجزا


لایو ترید 14

/live-14

لایو ترید با سیکل زمانی چرخه ایچیموکو وقطعیت


لایو ترید 13

/live-13

ترید لایو با قطعیت ایچیموکو و چرخه زمانی میانه


لایو ترید 11

/live-11

ترید لایو با تناسبات و ذات ایچیموکو و چرخه ها(جلسه 13)


لایو ترید 5

/live-5

لایو ترید با جلسات هفتم ,هشتم و چرخه زمانی


لایو ترید 4

/live-4

لایو ترید با سیکل های زمانی


لایو ترید 3

/live-3

ترید لایو بیتکویین با فلت های تعادلی ایچیموکو