مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول و پایه ی بازار
🔹اصول ایچیموکو
🔹تناسبات
🔹زمان