آنچه می آموزید:

🔹های لو ولید

🔹اصول پایه پرایس اکشن

🔹های لو نرمال

🔹انتقال دوره ها

🔹کیهن سوشی(روز تغییر)

🔹امواج