آنچه می آموزید:

🔹چیکو اسپن افسانه یا واقعیت؟

🔹ماهیت چیکو اسپن

🔹بررسی زمان با چیکو

🔹اساس ساخت چیکو

🔹کاربرد های چیکو