آنچه می آموزید:

🔹ماهیت اسپن ها

🔹الگوهای حرکتی

🔹موج شناسی اصولی

🔹زمان