مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول چنگال اندروز
🔹اصول پرایس اکشن
🔹زمان