مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول و قوانین چنگال اندروز
🔹اصول پرایس اکشن
🔹الگوی،مثلث باز شونده