مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول پرایس اکشن
🔹اصول میانگین ها
🔹اصول چنگال
🔹زمان
🔹تمایلات