مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول پرایس اکشن
🔹الگوی،مثلث جمع شونده
🔹زمان در پرایس اکشن