مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول پرایس اکشن
🔹اصول چنگال
🔹هیدن دایورجنس و ریل دایورجنس
🔹تناسبات مکدی