مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چنگال
🔹زمان چنگال
🔹اصول پرایس اکشن