مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول پرایس اکشن
🔹هیدن دایورجنس ها
🔹زمان
🔹اصول چنگال