مطالب و روش های استفاده شده:

🔹کیهون سوشی
🔹اصول ایچیموکو
🔹زمان