مطالب و روش های استفاده شده:

🔹الگو های پرایس(جمع شونده)
🔹اصول پرایس اکشن
🔹زمان در پرایس