مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول ایچیموکو
🔹بازگشت قیمت به میانگین
🔹زمان