مطالب و روش های استفاده شده:

🔹هیدن دایورجنس ها
🔹اصل مکدی
🔹چرخه های ایچیموکو
🔹زمان