مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصل دایورجنس ها
🔹اصل ایچیموکو
🔹زمان