مطالب و روش های استفاده شده:

🔹برگشت قیمت به میانگین
🔹اصول ایچیموکو
🔹اصول باکس ها
🔹زمان