مطالب و روش های استفاده شده:

🔹تکمیل پترن N
🔹 اصول چنگال و خط میانی
🔹اصول پرایس اکشن
🔹زمان