مطالب و روش های استفاده شده:

🔹بازگشت قیمت به میانگین ها
🔹اصول خط میانی و چنگال
🔹زمان