مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چنگال
🔹میانگین ها
🔹زمان