مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چنگال
🔹قوانین چنگال
🔹زمان