مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول ایچیموکو
🔹هیدن داورجنس و ریل داورجنس
🔹الگو ها
🔹زمان