مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول پرایس اکشن
🔹اصول چنگال و خط میانه
🔹زمان