مطالب و روش های استفاده شده:

🔹نواحی زمانی در ایچیموکو
🔹فاصله بین میانگین وقیمت
🔹تناسبات