مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول پرایس اکشن
🔹زمان
🔹تعادل