مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول ایچیموکو
🔹50 درصد امواج
🔹الگو های قیمتی
🔹زمان