مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول هارامی
🔹اصول ایچیموکو
🔹چرخه ها
🔹زمان